Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

 

Alulírott …………………………………. (született: …………………….…; anyja neve: ………………………………), mint ………………………………..…… gyermekem (a továbbiakban: Érintett) törvényes képviselője, az Érintett nevében eljárva jelen nyilatkozat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy megadom az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulást az Érintett személyes adatainak jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, mindenfajta külső befolyástól mentesen, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Nyilatkozom továbbá, hogy az Adatkezelő hozzáférhetővé tette számomra az Adatkezelési Tájékoztatóját, és ezzel az előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

Az adatkezelésre jogosult szervezet:

 

AZÜMZÜMBÖLCSI KH. NP. KFT.

 

Az adatkezelés célja:

 

Az Érintett képmásával való rendelkezés a családi bölcsődei/napközbeni gyermekfelügyeleti nevelés-gondozás eseményeinek bemutatása, az Érintett fejlődésének nyomon követése, az egyének és csoportok fontosabb életeseményeinek megörökítése érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontja, azaz az Érintett (jelen esetben a cselekvőképtelen Érintett törvényes képviselőjének) önkéntes hozzájárulása az Érintett személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre:

 

Az Érintettről, illetve az Érintett családi bölcsődei/napközbeni gyermekfelügyeleti csoportjáról az ellátási szerződés kezdő és befejező napjáig, a(z) ellátási szerződés időtartama alatti eseményen készített fényképfelvétel, illetve videofelvétel.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelésre az Adatkezelő a jelen hozzájárulás Érintett (vagy a kiskorú Érintett törvényes képviselője) általi visszavonásáig jogosult.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre, az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

 

Az Adatkezelő jogosult az Érintettet ábrázoló fényképeket és videofelvételeket közzétenni, nyilvánosságra hozni. Mindehhez az Adatkezelő jogosult a jogszabályokban foglaltak figyelembevételével és megtartásával az adatok feldolgozásához adatfeldolgozó segítségét igénybe venni, és a fényképeket a Facebook-oldalára (www.facebook.com/zumzumbolcsi/), valamint a weboldalára (www.zumzumbolcsi.hu) feltölteni, illetve a videofelvételeket a Youtube-on (www.youtube.com/zumzumbolcsi/) közzétenni.

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az érintett jogorvoslati lehetőségei:

 

Az Érintettet (az Érintett törvényes képviselőjét) megilleti az előzetes tájékozódás joga, a hozzáférés joga, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen az Adatkezelőnél, továbbá megilleti az adathordozhatóság joga.

Az Érintett jogainak megsértése esetén az Érintett (az Érintett törvényes képviselője) bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Kelt: …………………….

 

…………………………………………(gyermek neve) Érintett törvényes képviselőjeként eljárva:

…………………………………………

Aláírás